Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Προαιρετικά Μαθήματα

Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολιών και Ύλης

7o Εξάμηνο — EMM
Διδάσκων: Μ.Ι. Αναγνωστάκης

Πηγές σωματιδίων-α, -β και φωτονίων. Κοσμική ακτινοβολία. Αλληλεπίδραση βαρέων φορτισμένων σωματιδίων, σωματιδίων-β, θραυσμάτων σχάσεως, φωτονίων και νετρονίων με την ύλη. Κώδικές Monte-Carlo για την προσομοίωση αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας και ύλης και τον υπολογισμό θωρακίσεων. Κόπωση και βλάβες των υλικών εξ αιτίας της έκθεσής τους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Εργαστηριακή εξάσκηση.

Δοσιμετρία και Ακτινοπροστασία

8o Εξάμηνο — EMM
Διδάσκοντες: Μ.Ι. Αναγνωστάκης, Ν.Π. Πετρόπουλος

Μεγέθη και μονάδες δοσιμετρίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Εσωτερική και εξωτερική ακτινοβόληση του ανθρωπίνου οργανισμού. Υπολογισμοί εκθέσεων και δόσεων. Δοσιμετρία προσωπικού, δοσίμετρα και φορητά όργανα. Αρχές ακτινοπροτασίας. Ραδιοβιολογικές επιπτώσεις, όρια δόσεων και σχετική νομοθεσία. Θωράκιση κατά της ακτινοβολίας-γ και των νετρονίων. Θέρμανση θωρακίσεων. Χειρισμός ραδιενεργών πηγών.

Βιομηχανικές Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας

7o Εξάμηνο — EMM
Διδάσκοντες: Σ.Ε. Σιμόπουλος, Ν.Π. Πετρόπουλος

Μετρήσεις πάχους, πυκνότητας, υγρασίας, παροχής με χρήση μεθόδων της πυρηνικής τεχνολογίας. Προσδιορισμός της στάθμης υγρών και στερεών σε κλειστά αδιαφανή δοχεία. Εντοπισμός διαρροών ρευστού. Παρακολούθηση βιομηχανικών διεργασιών. Ραδιογραφίες. Μετρήσεις φθοράς και διάβρωσης. Ραδιοχρονολόγηση. Πυρανίχνευση. Πυρηνικές ηλεκτρικές στήλες. Βιομηχανικές εφαρμογές μικρών γραμμικών και κυκλικών επιταχυντών. Αποστείρωση. Συντήρηση τροφίμων. Ραδιοϊχνηθέτες. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Έλεγχος ραδιορύπανσης στον κύκλο της μεταλλοπαραγωγής. Εργαστηριακή εξάσκηση.

Θερμοϋδραυλική Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος

9o Εξάμηνο — EMM
Διδάσκων: Ε.Π. Χίνης

Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος κατά τη μόνιμη κατάσταση. Θερμοδυναμικοί κύκλοι και παραγωγή ενέργειας. Θερμοδυναμική και Θερμοϋδραυλική ανάλυση πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Καταθλίπτες, αντλίες, ατμοπαραγωγοί και στρόβιλοι πυρηνικών σταθμών. Συστήματα ψύξης των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Μεταβατικά φαινόμενα, ατυχήματα απωλείας ψυκτικού. Συστήματα έκτακτης ανάγκης. Ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος. Εργαστηριακή εξάσκηση.

Απεικονίσεις και Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

8o Εξάμηνο — EMM
Διδάσκων: Μ.Ι. Αναγνωστάκης

Μηχανές ακτίνων-Χ: λειτουργία, εφαρμογές, μηχανήματα ακτινοσκοπήσεων και ακτινογραφήσεων. Εικόνα ραδιογραφίας, φιλμ, ενισχυτικές οθόνες. Αρχές τομογραφίας, τομογράφοι. Μαγνητικοί τομογράφοι. Παρασκευή και διαχείριση ραδιοφαρμάκων. Τεχνικές απεικονίσεων ΡΕΤ και SPECT. Μετρητές ολόσωμης ακτινοβολίας, γάμμα κάμερα, Scanners. Θεραπευτικές ακτινοβολήσεις. Ιατρικοί επιταχυντές: αρχές λειτουργίας, είδη, εφαρμογές. Βόμβα κοβαλτίου. Βραχυθεραπεία. Ακτινοπροστασία. Εργαστηριακή εξάσκηση.

Πυρηνικά Μετρητικά Συστήματα

8o Εξάμηνο — EMM
Διδάσκοντες: Μ.Ι. Αναγνωστάκης, Ν.Π. Πετρόπουλος

Συστήματα και τεχνικές προσδιορισμού ραδιενεργών ιχνοστοιχείων με αναλύσεις των προτογενώς εκπεμπόμενων ιοντιζουσών ακτινοβολιών: γ- και α- φασματοσκοπία. Ραδιοχημικές μέθοδοι ανάλυσης. Μετρήσεις ολικής α- και β- ακτινοβολίας. Τεχνική ανάλυσης υγρού σπινθηρισμού. Μετρολογία ραδονίου στον αέρα, το νερό και μέτρηση εκροής ραδονίου

Συστηματα και τεχνικές προσδιορισμού ραδιενεργών και μη ιχνοστοιχείων με τεχνικές διεγέρσεων: Μέθοδοι ανάλυσης κινητικής φωσφορισμού. Τεχνική φθορισμού ακτινών-Χ (XRF). Τεχνική νετρονικής ενεργοποίησης (INAA)

Στατιστική μετρήσεων, υποστρώματα μετρήσεων, όρια ανίχνευσης. Βαθμονομήσεις και διαβαθμονομήσεις. Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων.

Εργαστηριακή Εξάσκηση

Ραδιοπεριβαλλοντική Ανάλυση και Προστασία

9o Εξάμηνο — EMM
Διδάσκοντες: Ε.Π. Χίνης, Μ.Ι. Αναγνωστάκης

Φυσική ραδιενέργεια, τεχνητή ραδιενέργεια, τεχνητά επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια. Ραδιενεργός ρύπανση από τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, πυρηνικά ατυχήματα. Ραδιενεργός ρύπανση από τη λειτουργία συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και άλλων συμβατικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Βιομηχανικές διεργασίες που οδηγούν σε επαύξηση της φυσικής ραδιενέργειας. Ραδιενεργός επιβάρυνση από τη χρήση υλικών με επαυξημένη φυσική ραδιενέργεια. Ραδιενεργά απόβλητα. Κινητική φυσικών και τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων στο περιβάλλον και το οικοσύστημα. Ειδικές μετρητικές τεχνικές ραδιοπεριβαλλοντικών μεγεθών. Μεθοδολογία ραδιοπεριβαλλοντικών επισκοπήσεων, αναλύσεις για προσδιορισμό ραδιενεργού ρύπανσης και συνακόλουθοι δοσιμετρικοί υπολογισμοί. Εντοπισμός περιοχών με αυξημένη φυσική ραδιενέργεια. Στατιστικές αναλύσεις και χαρτογραφήσεις ραδιοπεριβαλλοντικών μεγεθών. Το ραδόνιο στο ανθρώπινο περιβάλλον. Μετρήσεις ραδιενεργών ατμοσφαιρικών αιωρημάτων. Εργαστηριακή εξάσκηση.