HomeSite MapΕΛΛΗΝΙΚΑ

National Technical University of Athens
School of Mechanical Engineering
Nuclear Engineering Department

Diploma Dissertations at NED-NTUA

Α/Α Student Year Title
1. Ψιμόπουλος Μ. 1974 Βαθμολόγηση ράβδων ελέγχου με προσδιορισμό της θετικής περιόδου
2. Χρυσάκης Χ. 2000 Application of the numerical code VOFCSF to jet formation and drop deformation in the field of nuclear reactor safety
3. Χρίστου Θ. 1984 Μελέτη της απώλειας ενέργειας σωματιδίων -α σε Al και αέρα με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας -α
4. Χουσιάδας Χ. 1983 Μελέτη της διφασικής ροής σε τυπικό κανάλι ψύξης πυρηνικού αντιδραστήρα υπό μεταβαλλόμενη ροή νετρονίων
5. Χιώνης Δ. 2011 Υπολογισμός συντελεστών διόρθωσης του φαινομένου πραγματικής σύμπτωσης με χρήση τεχνικών προσομοίωσης Monte Carlo
6. Χίνης Ε. 1987 Μελέτη της μόνιμης κατάστασης καθώς και του μεταβατικού φαινομένου συνέπεια LOCA σε πυρηνικό αντιδραστήρα ισχύος
7. Χαυλής Σ. 2011 Μελέτη της λειτουργιάς διάταξης XRF με χρήση κώδικα προσομοίωσης Monte Carlo
8. Χατζηπλής Κ. 1993 ORION-ΙΙ: Ένας κώδικας για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων και των δόσεων από την εκπομπή αερίων ραδιενεργών υλικών. Μεταφορά του κώδικα από την τράπεζα πληροφοριών του ΟΟΣΑ στο σύστημα UNIX HP 9000 του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ
9. Χατζηνικολής Ζ. 1980 Προσδιορισμός της ηλικίας τ1,46 νετρονίων από πηγή Am-Be σε H2O, υπό γωνία 45ο ως προς τον άξονα της πηγής
10. Χατζηνικολάου Ζ. 1994 Βαθμονόμηση μαγνητικών ροόμετρων νερού θερμοκρασίας 20-80oC
11. Χατζηκυριάκου Δ. 2004 Thermal hydraulics for nuclear reactor safety. A numerical approach to mass transfer with interface tracking methods
12. Χατζηδημούλας Κ. 1992 Διερεύνηση της ποσοτικής βαθμονόμησης -α φασματοσκοπικής διατάξεως
13. Χατζηδάκης Σ. 2006 Πειραματική μελέτη επαναψύξεως υπερθεμανθεισών επιφανειών με παράμετρο την υπόψυξη σε πιέσεις 1,2 και 3 bar
14. Χατζηγιαννάκης Δ. 1982 Κριτική των διαφόρων μοντέλων για τη μελέτη του φαινομένου της επανάψυξης σε πυρηνικό αντιδραστήρα
15. Χαρβάτης Δ. 1990 Σύνδεση ψηφιακών συσκευών σε θύρα RS-232 H/Y κάτω από το Λ/Σ UNIX
16. Χαλούτσος Γ. 1982 Μελέτη της διφασικής ροής σε τυπικό ψυκτικό κανάλι πυρηνικού αντιδραστήρα
17. Φωτιάδης Φ. 1979 Φασματοσκοπία ακτίνων -γ με ανιχνευτή σπινθηρισμών NaI(Τl)
18. Φωτιάδης Γ. 1982 Αριθμητικός κώδικας για τον υπολογισμό των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων μεταφοράς του ελαφρού νερού. Εφαρμογή: Υπολογισμός του συντελεστή μεταβίβασης θερμότητας σε κανάλι ψύξης πυρηνικού αντιδραστήρα
19. Φωτεινόπουλος Κ. 2008 Συγκρότηση θερμοϋδραυλικού Κυκλώματος νερού-ατμού. ΦΑΣΗ-Ι: Εγκατάσταση δοχείου βρασμού και σχετικών διατάξεων μεταλλακτών απευθείας συνδεδεμένων σε Η/Υ
20. Φωτεινάκη Κ. 2013 Προσδιορισμός του ολικού γραμμικού συντελεστή εξασθένισης φωτονίων μ με χρήση πειραματικών τεχνικών και τεχνικών προσομοίωσης Monte-Carlo
21. Φουρναράκης Ε. 1982 Προσδιορισμός της ηλικίας τ1,46 νετρονίων στο νερό (με τη βοήθεια διάσπαρτων δισκίων Ινδίου)
22. Φουρλάρης Δ. 1982 Υπολογισμός κόστους κύκλου πυρηνικού καυσίμου
23. Φλαμουράκη Π. 1978 Προσδιορισμός της ηλικίας Fermi θερμικών νετρονίων, από πηγή Am-Be στο νερό και στην παραφίνη με χρήση δισκίων Ινδίου
24. Υφαντής Ι. 2003 Βαθμονόμηση διατάξεων συγκέντρωσης Ραδονίου στο νερό. Εφαρμογή στη μέτρηση δειγμάτων πόσιμου νερού
25. Τούσουλης Δ. 1979 Θερμοϋδραυλική ανάλυση αντιδραστήρα με τον κώδικα COBRA-3C
26. Τζουβελέκης Ε. 1981 Υπολογισμός-κατασκευή υποκρισίμου στήλης Η2Ο- εμπλουτισμένου Ουρανίου
27. Σωπάκη Α. 1996 Αυτοματοποιημένες μετρήσεις παροχής όγκου αερίων με μεταλλάκτη θερμοσυναλλαγής
28. Σχοινάς Χ. 1976 Επίδραση στη ροή θερμικών νετρονίων κατά μήκος της υποκρίσιμης στήλης από την ύπαρξη διάκενου πυρηνικού καυσίμου
29. Σφακιανού Κ. 1983 Πειραματικός προσδιορισμός της ηλικίας Fermi νετρονίων τ1,46 από περιστρεφόμενη πηγή Am-Be μέσα στο νερό
30. Στεφανίδης Χ. 1976 Πειραματικός προσδιορισμός της ηλικίας Fermi t1,46 νετρονίων από πηγή Am-Be σε παραφίνη και γραφίτη
31. Σταυρόπουλος Β. 1977 Αλλαγή της κατανομής της ροής εντός στοιχείου εμπλουτισμένου Ουρανίου με χρησιμοποίηση ραβδίων παραφίνης
32. Σταματάτος Σ. 1981 Μελέτη του φαινομένου της ανύψωσης της ροής θερμικών νετρονίων λόγω κεντρικού επιβραδυντή κατά μήκος τροποποιημένου στοιχείου πυρηνικού καυσίμου
33. Στακάκης Κ. 1986 Σύγκριση μετρήσεως της απόλυτης ροής θερμικών νετρονίων του αντιδραστήρα του Ε.ΚΕ.Φ.Ε. "Δημόκριτος", με ημιαγωγούς ανιχνευτές Γερμανίου και ανιχνευτή Ιωδιούχου Νατρίου
34. Σταθοπούλου Ε. 1998 Στοχαστική ανάλυση ραδιοπεριβαλλοντικών μεγεθών με την μέθοδο των Fractals
35. Σπηλιόπουλος Δ. 1976 Κατανομή της ροής σε "αραιό" και "πυκνό" στοιχείο εμπλουτισμένου Ουρανίου από δέσμη ραβδίων
36. Σοφιανίδης Λ. 1982 Σύγκριση και αξιολόγηση υποψήφιων θέσεων για την εγκατάσταση πυρηνικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
37. Σουλιώτη Μ. 1998 Βαθμονομήσεις μετρητή ολόσωμης ακτινοβολίας
38. Σίψας Α. 2008 Συγκρότηση θερμοϋδραυλικού κυκλώματος νερού-ατμού. ΦΑΣΗ-ΙΙ: Εγκατάσταση δοχείου συγκέντρωσης και κλειστού κυκλώματος κυκλοφορίας νερού. Σύνδεση των αναγκαίων μεταλλακτών απευθείας συνδεδεμένων σε Η/Υ
39. Σινανίδης Γ. 1981 Προσδιορισμός ηλικίας τ1,46 νετρονίων πηγής Am-Be σε νερό
40. Σαρακύρου Ν. 1977 Κατανομή της ροής νετρονίων σε υποκρίσιμο σύστημα χωρίς και με ράβδο ελέγχου
41. Σάββα Μ. 2009 Βαθμονόμηση ανιχνευτικής διάταξης Γερμανίου για τον προσδιορισμό του ισοτόπου Be-7 στα ατμοσφαιρικά αερολύματα με χρήση τεχνικών προσομοίωσης Monte-Carlo
42. Ρούσσος Ι. 1977 Λεπτή κατανομή της ροής νετρονίων σε στοιχεία εμπλουτισμένου Ουρανίου
43. Ρούνη Π. 1996 Αυτοματοποιημένες μετρήσεις παροχής όγκου αερίων με μεταλλάκτη διαφορικής πίεσης
44. Ρήγας Ν. 1973 Πειραματική βαθμολόγηση των ράβδων ελέγχου του αντιδραστήρα του ΚΠΕ "Δημόκριτος"
45. Ρέρρες Γ. 1981 Μελέτη της λεπτής δομής της ροής κατά μήκος της ακτίνας στοιχείου του πλέγματος για διαφορετικές φορτίσεις της κεντρικής περιοχής του με επιβραδυντή
46. Ραπτάκης Ι. 1989 Ανάλυση αξιοπιστίας των συστημάτων εκχύσεως υψηλών πιέσεων σε αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος (Μέθοδος των δένδρων σφαλμάτων)
47. Ράμμος Ε. 1988 Μελέτη της εμφυτεύσεως θραυσμάτων σχάσεως στο Αργίλιο (Al)
48. Πρέντζα Λ. 2009 Εγκατάσταση και παραμετρική μελέτη εξοπλισμού λειοτρίβησης περιβαλλοντικών δειγμάτων και εφαρμογή στη ραδιοπεριβαλλοντική ανάλυση
49. Ποδότα Α. 1989 Μετρήσεις φυσικής ραδιενέργειας ελληνικών οικοδομικών υλικών
50. Πλιάτσικας Χ. 1997 Μελέτη σχεδιοκατασκευής θωρακίσεων με τον κώδικα EGS4
51. Πλεμμένου-Ψαρρά Ε. 1978 Η χρησιμοποίηση της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών στον υπολογισμό κρισιμότητας αντιδραστήρα
52. Πλεμμένος Δ. 1976 Κατανομή της ροής σε στοιχεία εμπλουτισμένου Ουρανίου
53. Πλαστούργος Α. 2000 Πειραματική μελέτη επαναψύξεως υπερθεμανθεισών επιφανειών με παράμετρο την υπόψυξη σε πιέσεις 1 και 2 bar
54. Πετρούλας Π. 1998 Σχεδιασμός της διάταξης ακτινοβολήσεως μονάδας αναλύσεως μεγάλων δειγμάτων με την μέθοδο της άμεσης νετρονικής ενεργοποίησης με χρήση του κώδικα MCNP
55. Πετρόπουλος Ν. 1991 Βιβλιογραφική αναζήτηση και κριτική ανασκόπηση σχέσεων για τις θερμοφυσικές ιδιότητες του βαρέος ύδατος. Κώδικας υπολογισμών HEAVY_WASP
56. Πετροβίτσος Ε. 2011 Εκτίμηση του ρυθμού διάβρωσης επιφανειακών εδαφών με χρήση φυσικών και τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων
57. Πετούσης Γ. 1995 Σχεδιασμός και ανάλυση συστήματος φυσικής προστασίας πυρηνικής εγκατάστασης
58. Πέππας Θ. 2008 Εγκατάσταση και παραμετρική μελέτη διάταξης ανάλυσης κοκκομετρίας. Εφαρμογή στην κοκκομετρική ανάλυση και τον προσδιορισμό των ραδιολογικών χαρακτηριστικών των διαφόρων κλασμάτων ιπτάμενης τέφρας
59. Παχίτσας Σ. 2010 Κώδικες υπολογισμών θερμοφυσικών ιδιοτήτων ελαφρού και βαρέος ύδατος σε περιβάλλον προγραμματισμού MATLAB 7.8 (R2009a) και SCILAB 5.2.2
60. Πασχαλίδης Ι. 2008 Βαθμονόμηση δοχείων με προσροφητικά υλικά για τη μέτρηση συγκεντρώσεων Ραδονίου στην ατμόσφαιρα σε διάφορα επίπεδα σχετικής υγρασίας
61. Παραδείσης Γ. 1998 Προσδιορισμός Κ-40 στον οργανισμό νεαρών ατόμων
62. Παππάς Χ. 2005 Διερεύνηση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων κωδίκων -γ φασματοσκοπικής ανάλυσης με τη μέθοδο των προτύπων φασμάτων (test spectra)
63. Παπαδόπουλος Ν. 1999 Μετρητική μεθοδολογία προσδιορισμού του ραδονίου στο νερό
64. Παπαδόπουλος Γ. 1981 Νετρόνια στη θάλασσα
65. Παπαδίοχος Ν. 1974 Πειραματική σχετική βαθμονόμηση δισκίων (foils) μετρήσεως ροής νετρονίων
66. Παπαδάκος Γ. 2000 Διαπίστευση εργαστηρίου πυρηνικής τεχνολογίας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025
67. Παπαγιάννη Μ. 2003 Ανίχνευση φωτονίων χαμηλών ενεργειών με ανιχνευτή τύπου Si
68. Παναγιωτακόπουλος Α. 1979 Λεπτή δομή της ροής θερμικών νετρονίων κατά μήκος διαμέτρου στοιχείου εμπλουτισμένου ουρανίου με χρήση δισκίων Δυσπροσίου
69. Παλαμάρα Ε. 2010 Διερεύνηση της επίδρασης της μεθοδολογίας της προετοιμασίας δειγμάτων χώματος στον προσδιορισμό της φυσικής και τεχνητής τους ραδιενέργειας.
70. Οικονομίδης Χ. 1979 Μέτρηση μερικού (partial) φάσματος ενέργειας νετρονίων πηγής Am-Be με τη μέθοδο χρόνου πτήσεως (Time of Flight Method)
71. Οικονομάκη Μ. 1973 Μετρήσεις της κατανομής της ροής νετρονίων στον αντιδραστήρα του ΚΠΕ "Δημόκριτος"
72. Νταβανάς Κ. 1981 Υπολογισμός εξωτερικής δόσεως ακτινοβολίας-γ, από ραδιενεργό νέφος, σε διάφορους ιστούς.
73. Νικόγλου Α. 1999 Μοντελοποίηση της εκροής του Ραδονίου από το έδαφος
74. Μυλωνάκης Α. 2011 Πειραματική μελέτη επανάψυξης υπερθερμανθεισών επιφανειών σε πιέσεις 4 και 5 bar
75. Μπολέτης Η. 1979 Μελέτη πυρηνικού αντιδραστήρα τύπου SCHWR με έμφαση στη θερμοϋδραυλική ανάλυση
76. Μπλάνα Γ. 1995 Αυτοματοποιημένη από Η/Υ καταγραφή των περιβαλλοντικών μεγεθών σε θάλαμο παρακολούθησης της συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρυπαντών
77. Μπιλάλη Γ. 2007 Κριτική ανασκόπηση μοντέλων κατακόρυφης μετανάστευσης του Cs-137 στο έδαφος
78. Μπελλώνιας Ν. 1982 Μέθοδος Monte-Carlo: Η χρήση της για τη μελέτη προβλημάτων μεταφοράς ακτινοβολίας νετρονίων
79. Μπασιάς Κ. 2014 Μετρήσεις της συγκέντρωσης του ισοτόπου κοσμικής προέλευσης 7Be στο αεροζόλ της ατμόσφαιρας και στο νερό της βροχής
80. Μπάρκας Λ. 1978 Θερμοϋδραυλική ανάλυση πυρηνικού αντιδραστήρα. Εφαρμογή σε αντιδραστήρα πεπιεσμένου ύδατος (PWR)
81. Μπαλούτσος Σ. 1979 Η μέθοδος των μητρώων ανταπόκρισης στην επίλυση προβλημάτων κρισιμότητας αντιδραστήρων
82. Μοίρας Χ. 2008 Γεωστατιστική απεικόνιση συγκέντρωσης Ραδονίου στο εσωτερικό των κατοικιών στην περιοχή της Πελοποννήσου
83. Μιχαήλ Κ. 1982 Θερμοϋδραυλική ανάλυση πυρηνικού αντιδραστήρα τύπου CANDU
84. Μιμηκόπουλος Χ.-A. 1995 Στατιστική ανάλυση επεξεργασίας τυχαίων δεδομένων για τον προσδιορισμό κυματικών χαρακτηριστικών
85. Μητρόπουλος Η. 1994 Σύνδεση συσκευών απευθείας στο bus H/Y κάτω από το Λ/Σ UNIX
86. Μεταξάς Τρ.-Δ. 2001 Analysis and evaluation of experimental data from the PANDA passive reactor containment cooling experiments
87. Ματθαιακάκης Γ. 1984 Μελέτη της ροής θερμικών νετρονίων κατά μήκος της περιφέρειας μια εγκάρσιας τομής του πυρηνικού καυσίμου όταν μεταβάλλεται το περιεχόμενο των γειτονικών διαύλων της υποκρίσιμης στήλης του ΕΜΠ
88. Μαστρογιάννης Χ. 1983 Μέτρηση ροής θερμικών νετρονίων της υποκρίσιμης στήλης του ΕΜΠ με τη μέθοδο ενεργοποίησης δισκίου
89. Μαρούδη Α. 2009 Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού του ρυθμού δόσης εξαιτίας του Cs-137 στο έδαφος με τη μέθοδο της προσομοίωσης Monte-Carlo
90. Μαρινάκης Γ. 2007 Βαθμονόμηση δοχείων με ενεργό άνθρακα για τη μέτρηση συγκεντρώσεων Ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους
91. Μανώλακας Π. 2007 Εκτίμηση της δόσεως εξαιτίας της λειτουργίας μηχανής ακτίνων -Χ με τη μέθοδο της προσομοίωσης Monte-Carlo
92. Μανδρέκας Κ. 1979 Θεωρία μεταφοράς νετρονίων
93. Μαδούρος Π. 1995 Περιγραφή της κλίμακας πυρηνικών περιστατικών INES
94. Μάγειρας Χ. 1988 Αυτοματοποιημένες μετρήσεις με χρήση μαγνητικού ροόμετρου θερμοστοιχείων και Η/Υ. Εφαρμογή: Μελέτη της μεταδόσεως θερμότητας στη μεταβατική περιοχή του νερού
95. Λεβέντης Μ. 1981 Η εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων στην πυρηνική τεχνολογία
96. Λαμπαδάριος Ι. 1980 Υπολογισμός κόστους κύκλου πυρηνικού καυσίμου
97. Κωστάκος Γ. 1986 Κώδικας υπολογισμού θερμοδυναμικών ιδιοτήτων και ιδιοτήτων μεταφοράς του D2O
98. Κωνσταντίνου Κ. 1982 Φαινόμενα επανάψυξης σε πυρηνικούς αντιδραστήρες
99. Κωνστανταροπούλου Α. 1991 Διερεύνηση της επίδρασης της παροχής του ψυκτικού στο φαινόμενο της επανάψυξης
100. Κτενάς Γ. 1980 Η επίδραση του κεντρικού επιβραδυντή μεταβαλλόμενης γεωμετρίας στην κατανομή της ροής θερμικών νετρονίων σε κοίλο στοιχείο πυρηνικού καυσίμου
101. Κρομμύδας Α. 1993 Ελαχιστοποίηση θωρακίσεως δύο πηγών
102. Κρητικός Ν. 1975 Μελέτη της εξασθενήσεως στενής δέσμης νετρονίων σε διάφορα υλικά
103. Κόφφας Γ. 1986 Μελέτη εξασθένησης ακτινών -γ
104. Κουτσουμπλής Λ. 1992 Σύνδεση μεταλλακτών μέσω ADC σε προσωπικό H/Y κάτω από το Λ/Σ DOS. Εφαρμογή: Μελέτη της μετάδοσης θερμότητας σε εναλλάκτη αντιρροής νερού-νερού
105. Κουτίβας Ε. 1980 Κινητική αντιδραστήρα
106. Κουβέλης Ι. 1983 Ατυχήματα και συστήματα ασφαλείας πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος
107. Κουβέλης Α. 1981 Προσδιορισμός της ηλικίας Fermi τ1,46 νετρονίων από περιστρεφόμενη πηγή Am-Be μέσα στο νερό
108. Κότσενος Γ. 1996 Ευθύς και αντίστροφος υπολογισμός του ολοκληρώματος της καμπύλης της στοχαστικής κατανομής F
109. Κορναρόπουλος Ν. 1980 Προσδιορισμός της ηλικίας τ1,46 νετρονίων, πηγής Am-Be, σε H2O, σε διεύθυνση κάθετη προς τον άξονα της πηγής
110. Κόλλας Ι. 1982 Βιολογικές επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών
111. Κοκκινίδης Θ. 1983 Απόλυτη μέτρηση ροής νετρονίων στον αντιδραστήρα του ΚΠΕ "Δημόκριτος" με εφαρμογή της μεθόδου ραδιενεργών συμπτώσεων
112. Κατσιμίχας Σ. 1992 Μεταφορά του κώδικα REWET από το σύστημα CYBER-171 (NOS) στο σύστημα HP-9000/370 (UNIX 5) και βελτίωσή του
113. Κατσικάρης Χ. 1979 Φασματοσκοπία ακτίνων -γ με ανιχνευτή Ge(Li)
114. Κατσάνος Σ. 1975 Κατανομές της ροής νετρονίων στην υποκρίσιμη εκθετική στήλη του ΕΜΠ
115. Κατσανεβάκης Σ. 1995 Μετρήσεις φυσικής ραδιενέργειας ελληνικών τσιγάρων και μελέτη της επίδρασης του καπνού τους στη ραδιενέργεια των εσωτερικών χώρων
116. Κασιάρη Μ. 1983 Μετρήσεις της ροής νετρονίων ενεργείας 1,46 eV σε υποκρίσιμη στήλη ύδατος- εμπλουτισμένου Ουρανίου
117. Καρφόπουλος Κ. 2003 Μελέτη του φαινομένου της πραγματικής σύμπτωσης (true coincidence) σε ημιαγωγούς ανιχνευτές Γερμανίου και υπολογισμός συντελεστών διόρθωσης
118. Καρνέζης Π. 1986 Βιβλιοθήκη ισότοπων για μελέτη της εμφυτεύσεως θραυσμάτων σχάσεως
119. Καρδάσης Δ. 1981 Μέθοδος συμπτώσεων και απόλυτες μετρήσεις ραδιενέργειας (coinsidence method)
120. Καρασούλος Ι. 1997 Πειραματική μελέτη επαναψύξεως με παράμετρο την υπόψυξη
121. Καραμήτρος Γ. 1987 Εφαρμογές ολοκηρωτικών μετασχηματισμών σε προβλήματα πυρηνικής τεχνολογίας
122. Καραδημητρόπουλος Α. 1977 Χαρτογράφηση των ρυθμών δόσεων έκθεσης σε -γ ακτινοβολία, θερμικά και ταχέα νετρόνια, γύρω από την υποκρίσιμη στήλη του ΕΜΠ
123. Κάππος Γ. 1979 Ομοιόμορφη ενεργοποίηση πηγών νετρονίων υποκρίσιμης στήλης ΕΜΠ
124. Καναβός Ι. 1989 Ο αλγόριθμος Marquardt για την επίλυση του συστήματος των κανονικών εξισώσεων
125. Καμπάκης Α. 1984 Πειραματικός υπολογισμός του συντελεστού σχάσεων με ταχέα νετρόνια (ε)
126. Καλλίνικος Α. 1995 Έλεγχος επενεργητών με ψηφιοαναλογικό μετατροπέα σε προσωπικό Η/Υ κάτω από το Λ/Σ DOS. Εφαρμογή: Έλεγχος σωληνοειδούς ηλεκτροβαλβίδας
127. Καλέντζης Ε. 2003 Μελέτη της συμπεριφοράς ηλεκτρικού κυκλώματος με χρήση ADC και DAC απευθείας συνδεδεμένων σε προσωπικό Η/Υ κάτω από το Λ/Σ DOS
128. Καλαμπαλίκης Ν. 1988 Αυτοματοποιημένες μετρήσεις με χρήση μεταλλάκτη πίεσης, θερμοστοιχείων και Η/Υ. Εφαρμογή: Μέτρηση της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς δοχείου βρασμού ύδατος στην περιοχή 1-7 bar
129. Κακάτσιος Ι. 1980 Θεωρητική μελέτη της κατανομής της ροής σε στοιχείο πυρηνικού καυσίμου με ή χωρίς κεντρικό επιβραδυντή
130. Ιωσηφίδης Δ. 2003 Αποτελεσματική θωράκιση εκτεταμένης πηγής ακτινών-γ με πλάκες από δύο υλικά
131. Θεοδωρόπουλος Γ.-Β. 2009 Προσομοίωση βιομηχανικής ραδιογραφίας με τον κώδικα XRSIM
132. Ζούλος Α. 1980 Θερμοϋδραυλική ανάλυση πυρηνικού αντιδραστήρα τύπου CANDU
133. Ζέρβας Μ. 2005 Θερμική πυρηνική διαστημική προώθηση με τεχνολογία αερίου πυρηνικού καυσίμου
134. Ζάχος Α. 1983 Ραδιενέργεια Κ-40 οικοδομικών υλικών
135. Ζαχιώτης Α. 2013 Μετρήσεις Ραδιενεργού Αεροζόλ με χρήση Αδρανειακών Συλλεκτών
136. Ζαφειρόπουλος Κ. 1980 Μέθοδος Monte-Carlo: Η χρήση της για τη μελέτη προβλημάτων μεταφοράς ακτινοβολίας -γ
137. Ευθυμίου Π. 1981 Η επίδραση κεντρικού επιβραδυντή μεταβαλλόμενης γεωμετρίας στην κατανομή της ροής θερμικών νετρονίων σε κοίλο στοιχείο πυρηνικού καυσίμου
138. Ευθυμιάδης Α. 1978 Μετάδοση θερμότητας με αλλαγή φάσεως και ροή δύο φάσεων: Εφαρμογή σε ψυχόμενη ράβδο πυρηνικού αντιδραστήρα ζέοντος ύδατος (BWR)
139. Έξαρχος Γ. 2010 Εμφάνιση και ψηφιοποίηση φιλμ στην εγκατάσταση βιομηχανικής ραδιογραφίας του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας με πρακτικές εφαρμογές
140. Δουλκέρογλου Μ. 2009 Ανάπτυξη μεθοδολογίας προσδιορισμού της δοσιμετρικής κατανομής γύρω από πηγή βραχυθεραπείας με χρήση τεχνικών προσομοίωσης Monte-Carlo
141. Διαμαντούρος Σ. 2004 Επίλυση απλών προβλημάτων αλληλεπίδρασης φωτονιακών ακτινοβολιών με την ύλη με τον κώδικα ΕGS4
142. Δήμου-Σακελλαρίου Σ. 2010 Κατασκευή και βαθμονόμηση απλού ενεργητικού ανιχνευτή συγκεντρώσεων Ραδονίου με βάση την αρχή του θαλάμου ιονισμού
143. Δημόπουλος Ε. 1980 Μέτρηση φάσματος ενέργειας νετρονίων πηγής Am-Be με τη μέθοδο χρόνου πτήσεως (Time of Flight Method)
144. Δελημπαλταδάκης Ν. 1996 Μετρήσεις με μηχανολογικούς μεταλλάκτες απευθείας στο bus H/Y κάτω από το Λ/Σ UNIX
145. Δεληγιάννης Α. 2007 Προσομοίωση της αλληλεπίδρασης ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ύλης με χρήση του κώδικα MCNP. Εφαρμογή σε προβλήματα βαθμονόμησης ανιχνευτικών διατάξεων
146. Δαλιάνης Α. 1975 Κατανομή της ροής θερμικών και επιθερμικών νετρονίων της υποκρίσιμης στήλης του ΕΜΠ
147. Δαλάκα Α. 2013 Πειράματα βαθμονόμησης για μετρήσεις συγκεντρώσεων ραδονίου στον αέρα με χρήση προσροφητικών υλικών και υγρών σπινθηριστών
148. Γκούβρας Γ. 1973 Πεδίο θερμοκρασιών σε κυλινδρική ράβδο πυρηνικού καυσίμου
149. Γκόσιου Ε. 1979 Προσδιορισμός της ηλικίας τ1,46 νετρονίων από πηγή Am-Be σε H2O και παραφίνη
150. Γιωτόπουλος Α. 1979 Μελέτη και σχεδιασμός πειραματικής διάταξης διφασικής ροής
151. Γεωργόπουλος Δ. 1996 Στοχαστική ανάλυση ραδιενεργού περιεχομένου εδαφών με τη μέθοδο των Fractals
152. Γεωργίου Χ. 1984 Υπολογισμοί στοιχείου πλέγματος τετραγωνικής διατομής στη θερμική περιοχή νετρονικού φάσματος
153. Γεωργίου Μ. 1982 Θερμοϋδραυλική ανάλυση πυρηνικού αντιδραστήρα τύπου CANDU
154. Γεωργή Π. 1993 Ευθύς και αντίστροφος υπολογισμός του ολοκληρώματος της καμπύλης της κανονικής κατανομής
155. Γεωργακάκος Δ. 1979 Η επίδραση του κεντρικού επιβραδυντή στη ροή θερμικών νετρονίων στοιχείου πυρηνικού καυσίμου
156. Γεροντίδου Μ. 1994 Δοσιμετρική μελέτη του ελληνικού πληθυσμού εξαιτίας του Cs-137 από το ατύχημα στο Chernobyl
157. Γαρδελίνος Π. 1984 Υπολογισμός συγκεντρώσεων προϊόντων σχάσης
158. Γαλλής Μ. 1990 Μελέτη της μεταβολής του κλάσματος κενού κατά μήκος καναλιού ψύξεως αντιδραστήρα ζέοντος τύπου. Εφαρμογή στον κώδικα BWR
159. Γαλανόπουλος Κ. 1978 Κατανομή της ροής σε στοιχεία εμπλουτισμένου Ουρανίου
160. Γαβριηλίδης Ι. 1979 Λόγος Καδμίου στην υποκρίσιμη στήλη γραφίτη του ΕΜΠ
161. Βράντζας Π. 2000 Διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των εδαφοπεικονίσεων διασπειρομένων ραδιοϊσότοπων και βρόχινου ύδατος με τη μέθοδο των Fractals
162. Βούλγαρης Κ. 1982 Η θεωρία διαχύσεως πολλών ομάδων ενέργειας νετρονίων. Αναλυτικές και αριθμητικές λύσεις με την θεωρία διαχύσεως δύο ομάδων
163. Βοσυνιώτης Σ. 1990 Σύνδεση ψηφιακών συσκευών σε θύρα RS-232 H/Y κάτω από το Λ/Σ DOS
164. Βοσίνης Α. 1988 Μελέτη του συστήματος μετρήσεων, ελέγχου και ρυθμίσεως του θερμοϋδραυλικού κυκλώματος ελαφρού ύδατος του ΕΜΠ
165. Βολάνης Ε. 1978 Επίδραση της υπάρξεως διάκενου πυρηνικού καυσίμου στην ροή θερμικών νετρονίων κατά μήκος της υποκρίσιμης στήλης
166. Βλάχος Α. 1987 Βελτίωση και εφαρμογή του κώδικα BWR6 σε αντιδραστήρες ζέοντος ύδατος
167. Βλασσόπουλος Ε. 2013 Αναβάθμιση και βαθμονόμηση της διάταξης φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF) για ανάλυση δειγμάτων περιβαλλοντικής σημασίας
168. Βιτωράκης Σ. 1978 Μελέτη της κατανομής της ροής θερμικών νετρονίων σε στοιχείο (πυρηνικού καυσίμου συγκροτούμενου από ραβδία) εμπλουτισμένου Ουρανίου με χρήση δισκίων-ανιχνευτών Δυσπροσίου
169. Βερούτης Ν. 1994 Διερεύνηση της χρονικής μεταβολής της ραδιενέργειας αέρα περιορισμένης εκτάσεως πάνω από ραδιενεργό πέτρωμα από το οποίο εκρέει Ραδόνιο
170. Βαρσάμης Γ. 1982 Βιολογικές επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών
171. Βαρδαβά Α. 2008 Ανάλυση φασμάτων φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF) περιβαλλοντικών δειγμάτων με το πρόγραμμα WinQXAS (AXIL)
172. Βανδώρος Γ. 1984 Πειραματική μελέτη εμφυτεύσεως θραυσμάτων σχάσεως U-235 σε διάφορα υλικά
173. Βαλμαντώνης Ν. 2009 Αναβάθμιση των τεχνικών ανάλυσης με νετρονική ενεργοποίηση (ΝΑΑ) και φθορισμό ακτίνων -Χ (XRF) που χρησιμοποιούνται στο ΕΠΤ-ΕΜΠ για την ανίχνευση ιχνοστοιχείων σε περιβαλλοντικά δείγματα
174. Ασάρβελης Π. 2006 Εγκατάσταση και βαθμονόμηση διατάξεων μετρήσεων ολικής -α και ολικής -β ακτινοβολίας
175. Αποστόλου Μ. 1974 Μελέτη προβλημάτων εκθετικής στήλης Γραφίτη-Ουρανίου με πηγές Sb-Be
176. Αντωνόπουλος Π. 1993 Αριθμητική προσομοίωση της στοχαστικής μεθόδου αναλύσεως των κυματικών χαρακτηριστικών πιπτόντων φιλμ υγρού
177. Αντωνιάδης Ξ. 1982 Μελέτη θωρακίσεως φωτονίων που εκπέμπονται από κυλινδρική πηγή με τη βοήθεια της μεθόδου Monte Carlo
178. Ανδρονίκου Α. 1995 Ευθύς και αντίστροφος υπολογισμός του ολοκληρώματος των καμπυλών των στοχαστικών κατανομών Student και x2
179. Ανδρέας Σ. 1984 Υπολογισμοί κυψέλης στη θερμική περιοχή
180. Αναγνωστάκης Μ. 1988 Μεταφορά των κωδικών BWR6, LOCA και LOCECC από το σύστημα CYBER-171 (NOS) στο σύστημα HP-9000/320 (UNIX 5)
181. Αλμυρούδης Ν. 1992 Σύνδεση μεταλλακτών μέσω ADC/MUX σε προσωπικό Η/Υ κάτω από το Λ/Σ DOS. Εφαρμογή: Μέτρηση της θερμοδυναμικής συμπεριφοράς δοχείου βρασμού ύδατος στην περιοχή 1-7 bar
182. Αλιπράντης Χ. 1975 Φόρτιση της εκθετικής στήλης με φυσικό Ουράνιο: Θεωρητικοί υπολογισμοί-πειράματα
183. Αλεξόπουλος Γ. 2008 Μετατροπή λογισμικού Λ/Σ UNIX SYSTEM V σε λογισμικό Λ/Σ LINUX για τη σύνδεση σειριακών συσκευών μέσω θύρας RS-232
184. Αθανασίου Ν. 2006 Προσομοίωση της αλληλεπίδρασης φωτονιακών ακτινοβολιών και ύλης με χρήση του κώδικα PENΕLOPE. Εφαρμογή σε προβλήματα υπολογισμού θωρακίσεων και βαθμονόμησης ανιχνευτικών διατάξεων
185. Αγραφιώτης Κ. 2010 Βαθμονόμηση απόδοσης φορητού ανιχνευτή (in-situ) BEGe στην ενεργειακή περιοχή 59 - 1596 keV, για γεωμετρία επιφανειακής πηγής ραδιενέργειας, με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte-Carlo
186. Αγγελοπούλου Π. 1996 Αυτοματοποιημένες μετρήσεις στάθμης ήχου