ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Α.Ε.Ε.Π.Υ.)

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 157 80, Αθήνα,

( 772-1510  Fax 772-1509 e-mail: aeepy@arcas.nuclear.ntua.gr

WWW: http://arcas.nuclear.ntua.gr/aeepy

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

 

 

Ι.    Εκθεση Αυτοαξιολόγησης

συντάχθηκε από την

Κύρια Ομάδα του Εργου

 

 

 

ΙΙ.    Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

συντάχθηκε από την

Ομάδα των Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων

 

 

 

 

Αθήνα - Οκτώβριος 1999

 


 

 

 

 

Πρόλογος

 

 

Εχουν περάσει περίπου 2 χρόνια αφότου το Ιδρυμα, διά του τότε Αντιπρυτάνεως Γ.Τσαμασφύρου, ανέθεσε στον υπογράφοντα – στη διάρκεια Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών – την οργάνωση και τη διεξαγωγή αυτού του Εργου Β'ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ/4.1γ "Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Εργου και Παρεχόμενων Υπηρεσιών ΕΜΠ". Η ανάθεση αυτή επικυρώθηκε και από τις νέες Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος το Σεπτέμβριο 1997 και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε με συνακόλουθες αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

Το Εργο άρχισε ευθύς αμέσως, παρά το γεγονός ότι η έγκριση για την εκτέλεσή του από το ΥΠΕΠΘ ως έργου Β'ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ήρθε περίπου ένα χρόνο αργότερα, το Νοέμβριο του 1998. Σύμφωνα με την εγκριθείσα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και το ΥΠΕΠΘ μεθοδολογία, το Εργο της Αποτίμησης εξελίχθηκε σε δύο, σχετικά συντονισμένα και στενά αλληλοεπιδρώντα, πλαίσια:

·        Την Αυτοαξιολόγηση η οποία έγινε από μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας :

§         Μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού – Εκπροσώπους των Τμημάτων,

§         Εκπροσώπους των Προπτυχιακών και των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών, και

§         Εκπροσώπους του Προσωπικού του Ιδρύματος.

οι οποίοι συγκρότησαν την 19-μελή Κύρια Ομάδα του Εργου.

·        Την Εξωτερική Αξιολόγηση η οποία ανατέθηκε από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος σε 5-μελή Ομάδα Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων, διακεκριμένων Καθηγητών ΑΕΙ του Εξωτερικού, οι οποίοι αποδέχθηκαν ευγενικά το βαρύ αυτό έργο, τους:

§         Καθηγητή Ν.Ν. Αμβράζη, Imperial College of Science and Technology (UK)

§         Καθηγητή Η.Π. Γυφτόπουλο, Massachusetts Institute of Technology (USA)

§         Καθηγητή Κ. Δαφέρμο, Brown University (USA)

§         Καθηγητή Θ. Δράκο, Swiss Federal Institute of Technology (Switzerland)

§         Καθηγητή R.A. Frank, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (France)

και τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας[1].

 

Και οι δύο πιοπάνω Ομάδες πλαισιώθηκαν λειτουργικά από μια 6-μελή Εκτελεστική Ομάδα από αμοιβόμενους συνεργάτες με εμπειρία και γνώση της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας των ελληνικών ΑΕΙ και ιδιαίτερα του ΕΜΠ από το οποίο προέρχονται οι περισσότεροι.

Τελικός σκοπός των δύο Ομάδων Αξιολόγησης ήταν η σύνταξη ομώνυμων προς το έργο τους Εκθέσεων. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Αυτοαξιολόγησης ή Κύρια Ομάδα του Εργου συγκέντρωσε όλα τα σχετικά με τη λειτουργία – εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική – του Ιδρύματος στοιχεία, τα αξιολόγησε και κατέληξε σε αντικειμενική επισήμανση των θετικών σημείων και των αδυναμιών. Από την άλλη μεριά, η Ομάδα Εξωτερικής Αξιολόγησης ή Ομάδα των Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων προέβη σε αποτίμηση και συμπλήρωση της Εκθεσης Αυτοαξιολόγησης, προχωρώντας και σε διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη του έργου ΕΠΕΑΕΚ έθετε την Εκθεση Αυτοαξιολόγησης ως βάση της μεθοδολογίας για την Εξωτερική Αξιολόγηση.

Στον ανά χείρας τόμο δημοσιεύονται οι δύο Εκθέσεις Αποτίμησης του Εργου του Ιδρύματος· προτάσσεται η Εκθεση Αυτοαξιολόγησης και ακολουθεί η Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης. Το υλικό της πρώτης Εκθεσης συγκεντρώθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Εκτελεστική Ομάδα, που στη συνέχεια το υπέβαλε για έγκριση στην Κύρια Ομάδα του Εργου, η οποία και συνέταξε το τελικό κείμενο. Πολλές διορθώσεις  και συμπληρώσεις έγιναν στο κείμενο αυτό, κατά τη φάση της διάχυσής του σε - και ανάδρασής του από - μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας. Η δεύτερη Εκθεση συντάχθηκε αποκλειστικά από τους Εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες μετά από εκτενείς και σε βάθος παρουσιάσεις και συζητήσεις, καθώς και επισκέψεις τους κατά τις 2 από τις 3 Συναντήσεις τους στο ΕΜΠ και  προσωπικές επαφές τους με μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψιν το υλικό της αυτοαξιολόγησης. Είναι αυτονόητο ότι δεν υπήρξε – και δεν θα μπορούσε να υπάρξει – καμία ανάδραση στην Εκθεση Εξωτερική Αξιολόγησης μετά τη σύνταξή της, η δημοσιοποίηση της οποίας άρχισε με τη διάχυσή της στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα πριν από 3 περίπου μήνες. Μεταγενέστερα της δημοσιοποίησής της σχόλια – προφορικά και γραπτά – και δημοσιεύματα δεν μπορεί παρά να εγκαινιάσουν την έναρξη μιας επόμενης– της δεύτερης πλέον – αποτίμησης του έργου του Ιδρύματος.

Στο σημείο αυτό δεν μένει στον υπογράφοντα παρά να ευχαριστήσει επίσημα όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του παρόντος Εργου, που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τις Πρυτανικές Αρχές για την αμέριστη ηθική και εμπράγματη συμπαράσταση. Τους Εξωτερικούς Επειρογνώμονες για την πολύτιμη συμβολή τους, καθώς και για την εμπειρία που μετέφεραν σε όλους όσοι συνεργαστήκαμε μαζί τους. Τους συνεργάτες στην Κύρια Ομάδα Εργου για την άψογη συνεργασία μας και την ευρύτερη συμβολή τους στο Εργο. Πολλά μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας τα οποία βοήθησαν είτε με την παροχή στοιχείων είτε με την άσκηση εποικοδομητικής κριτικής. Το Γραφείο ΚΠΣ/ΕΜΠ για τη συμπαράσταση και βοήθεια σε πολλά διοικητικής φύσεως θέματα. Τους αγαπητούς συνεργάτες της Εκτελεστικής Ομάδας Εργου που τόσο ευσυνείδητα το υπηρέτησαν. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρώην Αντιπρύτανη και φίλο Γ.Τσαμασφύρο για την ανάθεση του Εργου αυτού, από το οποίο διδάχθηκα πάρα πολλά, τα δύο αυτά χρόνια της 35-ετούς – με μικρά διαλείμματα – δραστηριοποίησής μου από σπουδαστής ως καθηγητής στο αγαπημένο μας Ιδρυμα· γνώρισα αριθμούς, διαδικασίες, και -το σημαντικότερο - ανθρώπινους χαρακτήρες που θα μείνουν βαθειά χαραγμένα στη μνήμη μου.

Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής, αν με το Εργο αυτό στο ΕΜΠ έχουν πλέον τεθεί, για πρώτη φορά, με σχετική επάρκεια τα θεμέλια και οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της αποτίμησης των Πανεπιστημίων στη χώρα μας. Κυρίως, όμως, ελπίζω και εύχομαι το Ιδρυμα να μείνει μακροπρόθεσμα ικανοποιημένο από την προσπάθεια αυτή, παρά τις ανθρώπινα κατανοητές πικρίες που δημιούργησαν σε συναδέλφους, συνεργάτες και φίλους τυχόν σφάλματα, λάθη και παραλείψεις μου στο σύνολο του Εργου αυτού, για τα οποία αναλαμβάνω προσωπικά όλη την ευθύνη.

      

           Αθήνα, Οκτώβριος 1999 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργου

         Καθηγητής Σ.Ε.Σιμόπουλος

 

 [1]   Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ δεν συμμετέσχε σε καμία Συνεδρίαση της Ομάδας των Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων.